SP7PB PABIANICKI KLUB ŁĄCZNOŚCI 

INFO@SP7PB.PL

Dyplom z roku 2018
Dyplom 2023

Regulamin dyplomu „ŁOŚ Z DŁUTOWSKIEGO LASU”

Klub Łączności SP7PB należący do Polskiego Związku Krótkofalowców OT 15 Łódź,

pracując jako stacja okolicznościowa HF37B wydaje okolicznościowy dyplom

„ŁOŚ Z DŁUTOWSKIEGO LASU”.

Cel wydania dyplomu to:


Upamiętnienie wydarzeń z dnia 4 września 1939 roku, oddania hołdu wszystkim poległym w walce o wolność w czasie II Wojny Światowej, a w szczególności załodze zestrzelonego nad Ślądkowicami samolotu PZL-37B „Łoś” nr 72,16 z III Plutonu 212 Eskadry Bombowej.
Samolot, który po przegranej walce powietrznej, wylądował przymusowo w młodym lesie koło Dłutówka około 6 km od Ślądkowic. Dowódcą samolotu był ppor. obs. Kazimierz Dzik, kolejni członkowie załogi to kpr. Strzelec Aleksander Danielak i Konstanty Gołębiowski oraz ppor. pil. Feliks Mazak.

Zasady:

1. Dyplom jest dostępny dla wszystkich stacji nadawczych posiadających aktualne pozwolenie radiowe oraz dla stacji nasłuchowych.
2. Termin pracy stacji okolicznościowej oraz zakres dat w których przeprowadzone łączności czy nasłuchy będą zaliczone do dyplomu ustala się na 01-09-2023 – 30-09-2023
3. Do dyplomu zalicza się łączności oraz nasłuchy przeprowadzone ze stacją HF37B w dniach ustalonych w pkt 2 zasad niniejszego regulaminu.
4. Pasma i emisje zaliczane do dyplomu 160 m – 70 cm; emisje CW, SSB, FM, emisje cyfrowe PSK, FT8
5. Warunkiem uzyskania dyplomu jest przeprowadzenie niezbędnej ilości łączności lub nasłuchów i tak dla :
• Stacji z SP – 5 QSO
• Stacji europejskich – 3 QSO
• Stacji DX – 1 QSO
6. W celu osiągnięcia wymaganej ilości QSO do zdobycia dyplomu zachęcamy do pracy na różnych pasmach i różnymi emisjami. Dopuszczamy jednak powtarzanie łączności na tym samym pasmie czy tą samą emisją z zachowaniem 24 godzinnej przerwy między QSO
7. Dyplom wydawany jest bezpłatnie w formacie elektronicznym jako plik PDF lub JPEG wysyłany na email z którego zostało przysłane zgłoszenie lub na inny adres wskazany przez zgłaszającego.
8. Zgłoszenie o wydanie dyplomu proszę przesłać na adres email: info@sp7pb.pl w treści wiadomości podając znak stacji. Do zgłoszenia proszę dołączyć wykaz przeprowadzonych łączności, nasłuchów w formacie ADIF lub CABRILLO
9. Wydawcą dyplomu jest Klub Łączności SP7PB
10. Interpretacja przesłanych logów oraz decyzja o wydaniu dyplomu należy do wydawcy dyplomu i jest ostateczna.

Rules of the award "MOOSE FROM DLUTOW FOREST"

SP7PB Ham Radio Club associated in the Polish Shortwave Amateur Union PZK OT 15 Łódź,

while working as an occasional station HF37B, awards a special diploma

„MOOSE FROM DLUTOW FOREST”.

THE AIM OF THE DIPLOMA:

Commemorating the events of September 4, 1939, we pay homage to all those killed in the fight for freedom during World War II, and in particular to the crew of the PZL-37B aircraft „Moose” No. 72.16 from the third platoon of 212 Bomb Squadron shot down over Ślądkowice village.
The plane, that after losing air combat landed by force in the young forest near Dłutówek about 6 km from Ślądkowice village. The commander of the plane was a lieutenant observer Kazimierz Dzik, subsequent crew members are corporal shooters Aleksander Danielak and Konstanty Gołębiowski and second lieutenant pilot Feliks Mazak.

RULES:
1. The award is available to all ham radio stations with valid radio licenses and for SWL stations.
2. The period of the commemorative station’s activity and the range of dates in which contact or SWL listening will be valid to the award is from 01-09-2023 to 30-09-2023.
3. The award includes contacts and SWL listenings carried out with the station HF37B on the dates determined in point 2 of these rules.
4. Bands and modes valid in the award: 160 m – 70 cm; CW, SSB, FM, data PSK, FT8.
5. The condition for obtaining an award is to carry out the necessary amount of contacts or SWL listenings for:
• SP stations – 5 QSOs
• EU stations – 3 QSOs
• DX stations – 1 QSO
6. In order to achieve the required amount of QSOs to obtain an award we encourage you to work on different bands and different modes. However, we allow repeating contacts in the same band or the same mode with a 24-hour break between QSOs.
7. The award is issued free of charge in electronic form as a PDF or JPEG file sent to the email address from which the application was sent or to another address indicated by the applicant.
8. Please send your application for the award to the e-mail address: info@sp7pb.pl giving the station callsign in the text message. Please attach a list of contacts in the ADIF or CABRILLO format to the application.
9. The issuer of the award is the SP7PB Ham Radio Club.
10. Interpretation of sent logs and the decision on the issue of a diploma belongs to the publisher of the award and is final.